Recenze

Obchodní podmínky

PŘED POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY SI PROSÍM DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ I NA POUŽÍVANÍ NAŠICH STRÁNEK.

NAŠE VÝROBKY JSOU SUROVINY URČENÉ POUZE PRO VÝZKUM, DALŠÍ VÝROBU ČI AROMATERAPII. NEJSOU URČENY K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ, V ŽÁDNÉ FORMĚ.

Všichni uživatelé tohoto webu souhlasí s tím, že přístup a používání tohoto webu podléhá následujícím podmínkám a ustanovením. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto stránky.

Stránky Kratombird.cz jsou určeny pouze pro vzdělávací a informační účely a objednávání produktů podléhá následujícím podmínkám a ustanovením, což znamená, že když navštívíte nebo nakupujete na této webové stránce, souhlasíte s těmito podmínkami. 

Podmínky používaní

Objednávkou ze stránky Kratombird.cz kupující prohlašují, že je jim osmnáct (18) let nebo více, a souhlasí s našimi smluvními podmínkami V CELÉM ROZSAHU, včetně, ale nikoli výhradně, „Podmínek používání“ uvedených v tomto dokumentu.

Informace a zboží uvedené na této stránce jsou výhradně určeny pro nekonzumní herbářové vzorky, sběr, legitimní výzkum, vzdělávání, výrobu svíček, výrobu mýdla a/nebo pouze pro okrasné účely. Veškeré naše zboží se prodává „tak jak je“ pro volně ložené rostlinné přísady/materiály a nepřichází s žádnými nároky nebo pokyny. ŽÁDNÉ z našeho zboží není určeno pro diagnostiku, léčbu, prevenci nebo zmírnění jakékoli nemoci nebo zdravotního stavu.

NAŠE PRODUKTY NEJSOU SCHVÁLENY PRO VNITŘNÍ NEBO EXTERNÍ POUŽITÍ ANI PRO LÉČBU JAKÝCHKOLI LÉČEBNÝCH STAVŮ.

Informace poskytované Kratombird.cz na této webové stránce nebo prostřednictvím osobní korespondence s přidruženými stranami by NIKDY neměly být vykládány tak, že schvalují, radí nebo umožňují interní nebo externí spotřebu jakéhokoli produktu prodávaného na této stránce. Žádné informace o produktech z JAKÉHOKOLI zdroje, včetně třetích stran, jako je Wikipedia nebo Reddit, by neměly sloužit k doplnění nebo nahrazení pokynů nebo rad vašeho lékaře nebo jakéhokoli zdravotnického pracovníka – ani by neměly představovat důvod k porušení našich podmínek nebo jakýchkoli zákony nebo vládní předpisy, které jsme plně odhodláni dodržovat v jejich celistvosti.

Vemte na vědomí, že jakékoli informace, které nebyly vyhodnoceny Food Directorate, Natural Health Products Directorate, Therapeutic Products Directorate, nebo jakoukoli jinou relevantní vládní agenturou, není možné brát jako doporučení.

Další prodej pro účely lidské spotřeby a terapeutické použití jakýmkoli způsobem je námi VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁN, kromě zákonů, které takové aktivity upravují. PORUŠENÍ TÉTO PODMÍNKY PŘEDSTAVUJE DŮVODY K OKAMŽITÉMU UKONČENÍ ÚČTŮ A OBJEDNÁVEK a navíc může porušovat příslušnou legislativu podle platných zákonů nebo vládních nařízení ve vaší jurisdikci. Ještě jednou si vyhrazujeme právo zrušit účty a objednávky podezřelé z porušení této podmínky podle našeho uvážení.

Kratombird.cz, jeho vlastníci, úředníci, přidružené společnosti, spolupracovníci a zaměstnanci nenesou žádnou odpovědnost vůči kupujícímu ani žádné jiné straně za následky nebo újmu vyplývající z použití, nesprávného použití nebo nepoužívání prodávaných produktů a informace prezentované na této webové stránce včetně přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných, následných nebo represivních škod. Kratombird.cz, jeho vlastníci, úředníci, přidružené společnosti, spolupracovníci a zaměstnanci nenesou odpovědnost za následky a škody vyplývající ze zneužití jakýchkoli produktů způsobených porušením našich podmínek a také vašich místních zákonů.

Informace získané z Kratombird.cz, od jejích vlastníků, úředníků, přidružených společností a zaměstnanců jsou pouze pro vzdělávací nebo informační účely a nikdy by neměly být vykládány jako reklama, obhajování, propagace nebo doporučení jakéhokoli chování nebo jednání v rozporu s těmito podmínkami, včetně zneužití produktů získaných na této webové stránce nebo produktů z externího zdroje. Informace z jakéhokoli jiného zdroje by rovněž neměly ospravedlnit zneužití našich produktů.​

Tyto podmínky se mohou kdykoli změnit. Kratombird.cz nezodpovídá za informování příslušných stran o jakýchkoli změnách zveřejněných na této stránce.​

Copyright

Veškerý obsah obsažený na této stránce, včetně, ale bez omezení na text, grafiku nebo kód, je chráněn autorským právem podle mezinárodních zákonů o autorských právech a je majetkem Kratombird.cz. Kolektivní dílo zahrnuje díla, která jsou licencována Kratombird.cz. Copyright 2020, Kratombird, VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Je uděleno povolení k elektronickému kopírování a tisku částí tohoto webu pouze za účelem zadání objednávky u Kratombird.cz nebo nákupu produktů Kratombird.cz. Můžete zobrazovat a v souladu s jakýmikoli výslovně uvedenými omezeními nebo omezeními vztahujícími se ke konkrétnímu materiálu stahovat nebo tisknout části materiálu z různých oblastí webu výhradně pro své vlastní nekomerční použití nebo pro zadání objednávky na Kratombird.cz. nebo k nákupu produktů Kratombird.cz. Jakékoli jiné použití, včetně, ale bez omezení, reprodukce, distribuce, zobrazení nebo přenosu obsahu těchto stránek je přísně zakázáno, pokud to nepovolí Kratombird.cz. Dále souhlasíte s tím, že nebudete měnit ani odstraňovat žádná oznámení o vlastnictví z materiálů stažených ze stránek. 

Barion bankovní karta

Online platby bankovní kartou jsou prováděny prostřednictvím systému Barion. Obchodník nezískává a neuchovává údaje o bankovní kartě. Barion Payment Inc., poskytovatel této služby, je institucí podřízenou Maďarské centrální bance, její licenční číslo je: H-EN-I-1064/2013.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky, servisní známky a obchodní názvy Kratombird.cz použité na webu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Kratombird.cz

Zřeknutí se záruky

Tato stránka, materiály a produkty nabízené na této stránce jsou poskytovány „tak jak jsou“ a bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných. Kratombird.cz se v plném rozsahu přípustném podle platných zákonů zříká všech záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně, nikoli však výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení práv. Kratombird.cz neprohlašuje ani nezaručuje, že funkce obsažené na stránce budou nepřerušené nebo bezchybné, že závady budou opraveny nebo že tato stránka nebo server, který stránku zpřístupňuje, neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty. Kratombird.cz neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se použití materiálů na těchto stránkách, pokud jde o jejich správnost, přesnost, přiměřenost, užitečnost, včasnost, spolehlivost nebo jinak. Některé krajiny nemusí povolit omezení nebo výjimky ze záruk, v takovém případě se na vás výše uvedená omezení nemusí vztahovat. 

Omezení odpovědnosti

Kratombird.cz nenese odpovědnost za žádné zvláštní nebo následné škody, které vyplývají z použití nebo nemožnosti použití materiálů na této stránce nebo výkonu produktů, i když byl Kratombird.cz upozorněn na možnost takové škody. Platné zákony nemusí umožňovat omezení vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Typografické chyby

V případě, že je produkt Kratombird.cz omylem uveden za nesprávnou cenu, Kratombird.cz si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku zadanou na produkty uvedené za nesprávnou cenu. Kratombird.cz si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit jakékoli takové objednávky bez ohledu na to, zda byla objednávka potvrzena a vy jste již provedli platbu. Pokud již byla vaše platba za nákup přijata a vaše objednávka je zrušena, Kratombird.cz vám připíše kredit na váš účet nebo vám poskytne kredit na částku, která nám byla původně účtována a vydána.

Ukončení Smluvních podmínek

Tyto podmínky se na vás vztahují při používání stránek a/nebo dokončení registrace nebo nákupního procesu. Tyto podmínky a ustanovení nebo jakákoli jejich část může být ze strany Kratombird.cz ukončena bez upozornění kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Ustanovení týkající se autorských práv, ochranných známek, vyloučení odpovědnosti, omezení odpovědnosti, odškodnění a různých zůstávají v platnosti i po ukončení.

Oznámení

Kratombird.cz vám může doručit oznámení prostřednictvím e-mailu, obecného oznámení na stránce nebo jiným spolehlivým způsobem na adresu, kterou jste poskytli Kratombird.cz.

Používaní stránky

Obtěžování  na webu, jakýmkoli způsobem nebo formou, včetně e-mailu, chatu nebo použití obscénního nebo urážlivého jazyka, je přísně zakázáno. Vydávání se za jiné osoby, včetně Kratombird.cz nebo jiného licencovaného zaměstnance, hostitele nebo zástupce, jakož i jiných členů nebo návštěvníků webu je zakázáno. Není povoleno nahrávat, distribuovat nebo jinak zveřejňovat prostřednictvím této stránky žádný obsah, který je urážlivý, pomlouvačný, obscénní, ohrožující, narušuje soukromí nebo práva na publicitu, urážlivý, nezákonný nebo jinak nevhodný, který může představovat nebo podporovat trestný čin, porušovat práva kterékoli strany nebo které mohou jinak vést k odpovědnosti nebo porušovat jakýkoli zákon. Není povoleno na stránky nahrávat komerční obsah, ani je používat k nabádání ostatních, aby se připojili nebo se stali členy jakékoli jiné komerční online služby nebo jiné organizace.

Prohlášení o účasti

Kratombird.cz nekontroluje a ani nemůže kontrolovat veškerou komunikaci a materiály odeslané nebo vytvořené uživateli přistupujícími na stránku a není žádným způsobem odpovědný za obsah těchto komunikací a materiálů. Berete na vědomí, že tím, že vám poskytneme možnost prohlížet a distribuovat obsah vytvořený uživateli na stránce, Kratombird.cz působí pouze jako pasivní kanál pro takovou distribuci a nepřebírá žádnou povinnost ani odpovědnost týkající se jakéhokoli obsahu nebo činností na webu. Nicméně, Kratombird.cz si vyhrazuje právo zablokovat nebo odstranit komunikaci nebo materiály, které považuje za (a) urážlivé, pomlouvačné nebo obscénní, (b) podvodné, klamavé nebo zavádějící, (c) v rozporu s autorským právem, ochrannou známkou nebo; jiné právo duševního vlastnictví jiného nebo (d) urážlivé nebo jinak nepřijatelné pro Kratombird.cz podle vlastního uvážení.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že se budete chovat tak, aby nebyli poškozeni Kratombird.cz, jeho úředníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, poskytovatele licencí a dodavatele (souhrnně „Poskytovatelé služeb“) před všemi ztrátami, výdaji, škodami a náklady, včetně přiměřených právníků, poplatky vyplývající z jakéhokoli porušení těchto podmínek nebo jakékoli činnosti související s vaším účtem nebo nákupem z našich webových stránek (včetně nedbalého nebo protiprávního jednání) vámi nebo jakoukoli jinou osobou přistupující na stránky pomocí vašeho internetového účtu.

Refundace

Chcete svůj nákup zrušit? Není to problém, v Kratom Bird nás můžete kdykoli kontaktovat a zrušit svou objednávku a získat okamžitou refundaci. V případě již odeslané objednávky nám může být jakýkoli neotevřený produkt vrácen do 30 dnů od data odeslání, čím získáváte kredit do obchodu ve stejné hodnotě. Položky musí být vráceny v nepoškozeném stavu. Vezměte prosím na vědomí, že nesete odpovědnost za náklady na dopravu a sledování vráceného produktu.

Odkazy třetích stran

Ve snaze poskytnout našim návštěvníkům víc, může Kratombird.cz obsahovat odkazy na stránky provozované třetími stranami. Nicméně, i když je třetí strana přidružena ke Kratombird.cz, kratombird.cz nemá žádnou kontrolu nad těmito propojenými stránkami, z nichž všechny mají samostatné postupy v oblasti soukromí a shromažďování dat, nezávisle na Kratombird.cz. Tyto odkazované stránky slouží pouze pro vaše rozptýlení, a proto k nim přistupujete na vlastní riziko. Nicméně Kratombird.cz se snaží chránit integritu svých webových stránek a odkazů na ně umístěných, a proto požaduje jakoukoli zpětnou vazbu nejen na své vlastní stránky, ale také na stránky, na které odkazuje (včetně případů, kdy konkrétní odkaz nefunguje).

Nothing Nothing


SEK is Now Our Standard Currency for Payments

Please be aware that we have discontinued our partnership with PayU and have now partnered with Viva Wallet for all our payment processing needs. However, it's important to note that Viva Wallet processes payments in Swedish Krona (SEK). We understand this change from Euro to SEK might be significant for our customers. To assist with this transition, our website will continue to display prices in Euros to provide a clear reference for the exchange rate between SEK and Euro. During the checkout process, please note that the total amount will be presented in SEK, and the final charge will be made in SEK.